TCTC_KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NHÂN VIÊN 2023

"TCTC_KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NHÂN VIÊN 2023"

Chào mừng bạn đến với bảng khảo sát sự hài lòng của nhân viên TCTC. Ý kiến của bạn rất quan trọng và sẽ giúp TCTC cải thiện môi trường làm việc và chất lượng công việc.

Đối tượng: Nhân viên có thời gian làm việc từ 3 tháng trở lên tại Toyota Cần Thơ

Vui lòng hoàn thiện Bảng câu hỏi dưới đây trước 24h ngày 26/10/2023

Anh/Chị vui lòng chọn mức độ hài lòng theo thang điểm 1-5

⑤ Rất hài lòng/Trên sự mong đợi

④ Hài lòng/Như mong đợi

③ Tạm chấp nhận

② Không hài lòng/Dưới mong đợi

① Rất không hài lòng

A. Mức độ hài lòng của Nhân viên

 

1. Môi trường làm việc

2. Vai trò và trách nhiệm cá nhân

3. Đào tạo

4. Giao tiếp nội bộ

4.1 Ban lãnh đạo

4.2 Quản lý trực tiếp

4.3 Đồng nghiệp

5. Thu nhập, phúc lợi và chính sách chung

6. Khen thưởng - Đánh giá

B. Thông tin người được phỏng vấn